• Takashi Kitajima -Night view of Tokyo- | PHOTO WORK

    Takashi Kitajima -Night view of Tokyo- | PHOTO WORKTakashi Kitajima Night view of Tokyoextra bokeh

Takashi Kitajima

Night view of Tokyo
extra bokeh
2011 ~ Getty Images Contributor

  • Takashi Kitajima -Night view of Tokyo- | PHOTO WORK

    Takashi Kitajima -Night view of Tokyo- | PHOTO WORKTakashi Kitajima Night view of Tokyoextra bokeh

Takashi Kitajima

Night view of Tokyo
extra bokeh
2011 ~ Getty Images Contributor

  • Takashi Kitajima -Night view of Tokyo- | PHOTO WORK

    Takashi Kitajima -Night view of Tokyo- | PHOTO WORKTakashi Kitajima Night view of Tokyoextra bokeh

Takashi Kitajima

Night view of Tokyo
extra bokeh
2011 ~ Getty Images Contributor

Takashi Kitajima Portfolio

extra bokeh

Takashi Kitajima Portfolio
Takashi Kitajima Portfolio

Takashi Kitajima Portfolio

extra bokeh

Takashi Kitajima Portfolio
Takashi Kitajima Portfolio

Takashi Kitajima Portfolio

extra bokeh

Takashi Kitajima Portfolio
Takashi Kitajima Portfolio